EN 12830 standard

EN 12830-standarden krävs för övervakning av temperaturer i transportmedel, lagerhållning och lagring av snabbfrysta livsmedel avsedda som livsmedel för att säkerställa att temperaturen registreras korrekt. Enligt EU-förordningen från och med den 1 januari 2006 ska alla mätinstrument som används för att övervaka temperaturen uppfylla EN 12830. Livsmedelsoperatörer ska behålla alla relevanta dokument som gör det möjligt att verifiera att de instrument som avses ovan överensstämmer med relevant EN-standard.

 

Legal Regulation: COMMISSION REGULATION (EC) No 37/2005

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 37/2005
av den 12 januari 2005
om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel
(Text av betydelse för EES)

 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (1), särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens direktiv 92/1/EEG av den 13 januari 1992 om temperaturkontroll i utrymmen i transportfordon, fryshus och frysrum innehållande djupfrysta livsmedel (2) finns krav för att säkerställa att de temperaturer som fastställs i direktiv 89/108/EEG respekteras.

(2)

När direktiv 92/1/EEG antogs fanns det ingen Europastandard för de instrument som används för att mäta och registrera temperaturen i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel.

(3)

Europeiska standardiseringsorganisationen fastställde under 1999 och 2001 standarder för temperaturmätare och termometrar. Att använda sådana enhetliga standarder skulle säkerställa att instrumenten som används för att övervaka temperaturen i livsmedel följer harmoniserade tekniska krav.

(4)

För att underlätta för livsmedelsföretagarna att gradvis genomföra sådana åtgärder bör det, under en övergångsperiod, fortsatt vara tillåtet att använda mätinstrument som installerats i enlighet med den lagstiftning som gällde innan denna förordning antogs.

(5)

Enligt direktiv 92/1/EEG får det göras undantag för järnvägstransporter av djupfrysta livsmedel. Detta undantag är inte längre motiverat, och bör därför avskaffas efter en övergångsperiod.

(6)

Det skulle vara orimligt att kräva temperaturregistrering i samband med mindre utrustning som används i detaljhandeln, och det befintliga undantaget för frysdiskar i detaljhandeln och mindre frysrum för lagring av varor i detaljhandeln bör därför kvarstå.

(7)

Det är lämpligt att de nya standarderna för temperaturmätare och termometrar samt de tekniska bestämmelser som redan finns i direktiv 92/1/EEG blir direkt tillämpliga. För att gemenskapslagstiftningen skall förbli konsekvent och enhetlig är det lämpligt att upphäva direktiv 92/1/EEG och ersätta det med denna förordning.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd

Denna förordning gäller övervakning av temperaturen i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel.

Artikel 2

Mätning och registrering av temperaturen

1.   Utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel skall vara försedda med lämpliga mätinstrument som med korta och jämna mellanrum mäter och registrerar den lufttemperatur som de djupfrysta livsmedlen befinner sig i.

2.   Från och med den 1 januari 2006 skall alla instrument som används för att mäta och registrera temperaturer i enlighet med punkt 1 ovan överensstämma med standarderna EN 12830, EN 13485 och EN 13486. Livsmedelsföretagarna skall hålla tillgängliga alla dokument som behövs för att verifiera att sådana instrument som nämns ovan överensstämmer med tillämplig EN-standard.

Mätinstrument som installerats före den 31 december 2005 och i enlighet med den lagstiftning som gällde innan denna förordning antogs får dock användas till och med den 31 december 2009.

3.   Temperaturregistreringar skall dateras och arkiveras av livsmedelsföretagaren under minst ett år, eller längre om det behövs på grund av de djupfrysta livsmedlens beskaffenhet och hållbarhetstid.

Artikel 3

Undantag från artikel 2

1.   Genom avvikelse från artikel 2 behöver lufttemperaturen vid lagring i frysdiskar i detaljhandeln samt vid lokal distribution endast mätas med minst en väl synlig termometer.

För frysdiskar i detaljhandeln gäller att

a)

frysdiskens högsta fyllnadsnivå skall vara tydligt utmärkt, och

b)

termometern skall vara placerad vid denna markering.

2.   Den behöriga myndigheten får medge undantag från kraven i artikel 2 för frysrum om mindre än 10 kubikmeter för lagring av varor i detaljhandel och i stället tillåta att lufttemperaturen mäts med en väl synlig termometer.

Artikel 4

Upphävande

Direktiv 92/1/EEG upphör att gälla.

Artikel 5

Ikraftträdande och giltighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

För transport på järnväg skall förordningen gälla från och med den 1 januari 2006.

  • Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
  • Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 34. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 34, 11.2.1992, s. 30.