Integritetspolicy

Integritetspolicy

Genom att använda Cool Smart’s webbplats och Cool Smart’s molnplattform (“webbplatsen”) ger du oss dina uppgifter. Nedan beskriver vi vilken data vi samlar in, hur vi använder den och hur vi hanterar den.

Vilka uppgifter samlar vi in ​​och varför?

Datarelaterat till ditt konto – Vi samlar in dina kontouppgifter som namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer till vilka meddelanden från Cool Smart Cloud-plattformen ska skickas, språkval och betalningsinformation. Denna data tillhandahålls frivilligt av användaren. Du kan visa och redigera dem i dina profilinställningar efter att du har loggat in på Cool Smart Cloudplattformen.

Information om enheter – Serienummer för sensorer och gateways som skickar mätningar till Cool Smart Cloudplattformen. Dessa uppgifter är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt

Användningsdata – information från enheter och enheter som används för att komma åt webbplatsen och plattformen för Cool Smart Cloud: IP-adress, information om webbläsaren/enheten du använder och enhetsrelaterade identifierare. Dessutom (om du har aktiverat den här funktionen på din enhet) kan vi samla in data om din plats.

Cookies och liknande teknik – Vi använder teknik som cookies för att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra vår plattform och webbplats. Till exempel hjälper cookies oss att komma ihåg användarnamnet, ställa in standardspråk, förstå hur användaren använder plattformen och webbplatsen och förbättra deras kvalitet baserat på denna information. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies.

Hur använder vi INTE dina uppgifter?

Vi säljer eller delar inte dina uppgifter med annonsörer eller tredje parter

Vi använder inte din profilering

Vi överför inte dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi sparar inte historiken över ändringar i dina data, vi har bara tillgång till aktuell data, samma som de som visas på fliken “Profil” efter att du loggat in på kontot

Vi lagrar inte dina uppgifter om det inte är nödvändigt att tillhandahålla tjänsten. Om du raderar ditt konto raderar vi dina personuppgifter

Vi kommer inte att använda dina uppgifter för att skicka reklam- och marknadsföringsmaterial utan ditt uttryckliga medgivande

Vem har tillgång till de insamlade uppgifterna?

Webbplatsens administratörer – administratörer kan se data från användare som är registrerade i Cool Smart Cloudplattformen (namn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, enhetens serienummer). De kan dock inte se ditt lösenord och kan inte ändra det.

Användare inom din organisation – om du tillhör en organisation som andra användare också tillhör kan de se information som ditt namn och din e -postadress (t.ex. om du skickar dem en inbjudan att gå med i organisationen eller om du har angett några ändringar som har registrerats i organisationens systemloggar). Endast användare i din organisation eller personer till vilka du skickade en inbjudan att gå med i organisationen har tillgång till denna data.

Andra applikationer – du kan ge andra program behörighet att komma åt dina data (e -postadress, telefonnummer, sensor- och gateway -serienummer, mätningar) om du använder vårt API. Ditt samtycke krävs för att andra applikationer ska få tillgång till denna data.

Lag och ordning – Vi kan lämna ut information till tredje part om vi finner att sådant avslöjande är nödvändigt för att (a) följa lagen, (b) förebygga bedrägeri och missbruk, eller (c) skydda Cool Smarts äganderätt.

Hur kan jag administrera mina uppgifter?

Du kan visa och redigera personuppgifter som samlas in i Cool Smart Cloudplattformen efter att du har loggat in på ditt konto

Du har rätt att bli glömd – om du raderar dina data kommer vi också att radera dem. Du kan göra det med hjälp av fliken “Profil” efter att du har loggat in på ditt konto

Var lagras data?

Vi lagrar data på våra och våra partners servrar (t.ex. värdföretag) i Europeiska unionen, det kan hända att data lagras utanför ditt land

Data kan också lagras på sidan av enheter som används för att komma åt Cool Smart Cloudplattformen (t.ex. webbläsare installerad på din dator)

Ändringar

Om vi ​​är inblandade i en fusion eller förvärv kan din information överföras enligt detta avtal. Vi meddelar dig (t.ex. via e -post till adressen som är kopplad till ditt konto) om varje sådan transaktion och låter dig fatta ditt eget beslut i det här fallet.

Vi kan komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy då och då. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Privacy Policy

 

By using the Coolsmart website and the Cool Smart cloud platform (“Site”) you provide us with your data. Below we describe what data we collect, how we use it and how we handle it.


What data do we collect and why?


 • Data related to your account – We collect and associate with your account data such as name, surname, e-mail address, telephone number (s) to which notifications from the Cool Smart Cloud platform are to be sent, language selection and payment information. These data are provided voluntarily by the User, you can view and edit them in your profile settings after logging into the Cool Smart Cloud platform
 • Information about devices – Serial numbers of sensors and gateways sending measurements to the Cool Smart Cloud platform. These data are necessary for the proper operation of the Site
 • Usage data – information from devices and devices used to access the Cool Smart Cloud website and platform: IP address, information about the browser / device you use and device-related identifiers. In addition (if you have enabled this feature on your device) we can collect data about your location.
 • Cookies and similar technologies – We use technologies such as cookies to provide, improve and promote our platform and website. For example, cookies help us remember the username, set the default language, understand how the user uses the platform and the site, and improve their quality based on this information. You can set your browser to not accept cookies.


How do we NOT use your data?


 • We do not sell or share your data with advertisers or third parties
 • We do not use your profiling data
 • We do not transfer your data outside the European Economic Area
 • We do not save the history of changes to your data, we only have access to current data, the same as those visible in the “Profile” tab after logging into the account
 • We do not store your data, if it is not necessary to provide the service. If you delete your account, we will delete your personal data
 • We will not use your data to send advertising and marketing materials without your explicit consent


Who has access to the collected data?


 • Administrators of the Site – administrators can see the data of users registered in the Cool Smart Cloud platform (name and surname, e-mail address, telephone number, device serial numbers). However, they cannot see your password and cannot change it
 • Users within your organization – if you belong to an organization to which other users also belong, they may see information such as your name and email address (e.g. if you send them an invitation to join the organization or if you have entered some changes that have been recorded in your organization’s system logs). Only users in your organization or people to whom you sent an invitation to join the organization have access to this data
 • Other applications – you can give other applications permission to access your data (email address, phone number, sensor and gateway serial numbers, measurements) if you use our API. Your consent is required for other applications to access this data
 • Law and order – We may disclose information to third parties if we find that such disclosure is necessary to (a) comply with the law, (b) prevent fraud and abuse, or (c) protect Cool Smart’s property rights


How can I administer my data?


 • You can view and edit personal data that is collected in the Cool Smart Cloud platform after logging in to your account
 • You have the right to be forgotten – if you delete your data we will also delete it. You can do it using the “Profile” tab after logging into your account
 • If you suspect that your personal data is used contrary to the information contained in these regulations, you can report it to the appropriate authority controlling the use of personal data


Where is the data stored?


 • We store data on our and our partners’ servers (e.g. hosting companies) in the European Union, it may happen that the data is stored outside your country
 • Data can also be stored on the side of devices used to access the Cool Smart Cloud platform (e.g. browser installed on your computer)


Changes


 • If we are involved in a merger or acquisition, your information may be transferred under this agreement. We will notify you (e.g. via email to the address associated with your account) of each such transaction and let you make your own decision in this case.
 • We may make changes to this Privacy Policy from time to time. The latest version of the Privacy Policy will be available on our website.