Villkor för försäljning

Detta avtal innehåller de villkor som gäller för ditt köp från Cool Smart -enheten som anges på fakturan (“Cool Smart”) som kommer att tillhandahållas till dig (“kund”) vid beställningar av produkter och/eller tjänster och support som säljs av Cool Smart. Genom att acceptera leverans av de produkter som beskrivs på fakturan samtycker kunden till att vara bunden av och accepterar dessa villkor.

Dessa villkor gäller:

– Om inte kunden har tecknat ett separat formellt köpeavtal med Cool Smart, i så fall gäller det separata avtalet

– Om inte andra Cool Smart -standardvillkor gäller för transaktionen

Dessa villkor kan ändras utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter Cool Smarts eget gottfinnande.

 1. DOKUMENT

Dessa villkor får INTE ändras, kompletteras eller ändras genom användning av andra dokument. Varje försök att ändra, komplettera eller ändra detta dokument eller att ange en beställning av produkter som omfattas av ytterligare eller ändrade villkor är ogiltiga, såvida inte annat avtalas i ett skriftligt avtal som undertecknats av både kund och Cool Smart.

 1. GÄLLANDE LAG

Detta avtal och all försäljning där under regleras av Sveriges lagar, utan hänsyn till lagkonflikter.

 1. PRIS

Betalningsvillkoren ligger inom Cool Smarts eget gottfinnande, och om inte annat har godkänts av Cool Smart måste betalningen vara mottagen av Cool Smart innan Cool Smart accepterar en beställning. Betalning för produkterna sker med kreditkort, banköverföring eller någon annan förutbestämd betalningsmetod om inte Cool Smart har godkänt kreditvillkor. Fakturor ska betalas inom den tidsperiod som anges på fakturan. Cool Smart kan fakturera delar av en beställning separat. Beställningar är inte bindande för Cool Smart förrän de accepteras av Cool Smart. Alla offerter som Cool Smart ger gäller för den period som anges på offerten. Kunden accepterar att betala ränta på alla förfallna belopp till den högsta ränta som tillåts av svensk lag. Bristande respekt för ett utgångsdatum innebär automatiskt betalning av alla skyldiga belopp.

 1. FRAKT

Separata avgifter för frakt och hantering visas på Cool Smarts faktura. Om inte Kunden förser Cool Smart med ett giltigt och korrekt skattebefrielsecertifikat som gäller för produkten som skickas till platsen innan Cool Smart accepterar beställningen, är Kunden ansvarig för försäljning och alla andra skatter som är förknippade med beställningen, dock angiven, med undantag för Cool Smarts franchiseskatter och skatter på Cool Smart nettoinkomst. Om tillämpligt kommer en separat avgift för skatter att visas på Cool Smarts faktura.

 1. LEVERANSPERIODER

De ges som en indikation. Eventuell försening ger inte Kunden rätt att annullera beställningen, att vägra varan eller att kräva skadestånd.

Cool Smart släpps automatiskt från varje tidsengagemang och kan uttryckligen avbryta den:

– om överenskomna betalningsvillkor inte skulle följas av kunden

– om teknisk information som ska tillhandahållas av kunden inte skulle tas emot vid lämplig tidpunkt

– i obehagliga situationer, till exempel: sociala konflikter, epidemi, krig, rekvisition, brand, översvämning, viktiga avvisande av apparater under tillverkning, avbrott eller fördröjning av transport eller annan orsak som involverar total eller delvis arbetslöshet inom Cool Smart eller hans leverantörer.

 1. RISK AV FÖRLUST

Äganderätt till produkter överförs från Cool Smart till kund vid leverans från Cool Smart -anläggningen. Förlust eller skada som uppstår under transport av en transportör som valts eller inte av kunden är kundens ansvar. Titeln på programvaran förblir hos tillämpliga licensgivare.

 1. GARANTI

Garantitiden är 24 månader från leveransdatum (om inget annat anges).

Förutsatt att KUNDEN har använt produkterna på rätt sätt och underhållit dem under goda förhållanden garanterar Cool Smart att de hårdvaruprodukter som ska levereras nedan, om de används korrekt och underhålls, kommer att vara fria från defekter i tjugofyra (24) månader efter leveransdatum. Denna garanti utesluter märkets batteri och täcker inte de fall där RFID Active-taggens livscykel skulle vara sämre än garantiperioden på grund av specifika användardefinierade inställningar, som mycket kort utsläppscykel för Tagg-ID-ram.

Cool Smart garanterar Cool Smart’s hårdvaruprodukter mot defekter i material och utförande.

Cool Smart garanterar att programvaran inte kommer att misslyckas med att utföra sina programmeringsinstruktioner på grund av defekter i material och utförande när den installeras och används korrekt på enheten angiven av Cool Smart.

Cool Smart garanterar inte att programvaran fungerar i hårdvaru- och mjukvarukombinationer som valts av kunden eller uppfyller kraven som anges av kunden. Cool Smart garanterar inte att driften av produkterna kommer att vara oavbruten eller felfri.

Om Cool Smart får meddelande om defekter eller bristande överensstämmelse med hårdvaruspecifikationer eller väsentlig avvikelse från Cool Smart-ägda standard programvaruspecifikationer under garantiperioden, kommer Cool Smart, efter eget val, att reparera eller ersätta de berörda produkterna. Om Cool Smart inte inom rimlig tid kan reparera, ersätta eller korrigera en defekt eller avvikelse i en produkt till ett villkor som garanteras, har kunden rätt till återbetalning av köpeskillingen vid snabb retur av produkten till Cool Smart. Kunden betalar kostnader för retur av sådana produkter till Cool Smart. Cool Smart betalar kostnader för leverans av reparerade eller ersättande produkter. Cool Smart garanterar inga tredjepartsprodukter eller support även om det ingår i andra Cool Smart -märkta produkter eller support. Cool Smart tillhandahåller dessutom alla sådana tredjepartsprodukter och support som de är. De ursprungliga tillverkarna eller leverantörerna kan dock lämna sina egna garantier enligt specifikationen i dokumentationen som följer med sådana tredjepartsprodukter och support. Ovanstående garantier gäller inte för defekter som härrör från:

– felaktigt eller otillräckligt underhåll av kunden

– Kund eller tredjepartslevererad programvara, gränssnitt eller tillbehör

– obehörig ändring

– felaktig användning eller användning utanför specifikationerna för produkten

– missbruk, vårdslöshet, olycka, förlust eller skada under transport

– felaktig förberedelse av platsen eller

– obehörigt underhåll eller reparation.

Ovanstående garantier är exklusiva och ingen annan garanti, och skriftlig eller muntlig, är uttryckt eller underförstått.

 1. RETURSPOLICY

Cool Smart -produkter som köps direkt från Cool Smart av en kund kan returneras av kunden i enlighet med Cool Smarts garantier som gäller på fakturadatum.

 1. PRODUKTER

Cool Smarts policy är en löpande produktuppdatering och revision. Cool Smart kan när som helst revidera och avbryta produkter.

 1. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Cool Smart accepterar inte ansvar utöver de åtgärder som anges här, inklusive ansvar för produkter av någon anledning. Cool Smart ansvarar inte för förlorade vinster, förlust av affärer eller andra följdskador, speciella, indirekta eller straffskador, även om de informeras om möjligheten till sådana skador, eller för eventuella krav från tredje part, förutom vad som uttryckligen anges här.

 1. SKILJEDOM

Varje anspråk, tvist eller kontrovers (oavsett om det är i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, om det redan finns, nuvarande eller framtida, inklusive lagstadgad, gemensam lag, avsiktligt skadestånd och rättvisa fordringar) mot Cool Smart, dess ombud, anställda, efterträdare, tilldelar eller dotterbolag (gemensamt för denna paragraf, ”Cool Smart”) som härrör från eller relaterar till detta avtal, dess tolkning, eller brott, upphörande eller giltighet därav, de relationer som följer av detta avtal (inklusive, till fullo tillåten enligt tillämplig lag, förhållanden med tredje parter som inte har undertecknat detta avtal), Cool Smart -annonsering, eventuella köp, inklusive giltigheten av denna skiljedomsklausul, ska uteslutande och slutligen lösas genom bindande skiljeförfarande som administreras av Svensk domstol.

 1. GODKÄNNANDE

Genom att beställa någon produkt från Cool Smart, antingen via e-post, post eller fax, godkänner kunden att vara bunden av dessa försäljningsvillkor.

Terms and Conditions of sale

This Agreement contains the terms and conditions that apply to your purchase from the Cool Smart entity named on the invoice (“Cool Smart”) that will be provided to you (“Customer”) on orders for product and/or services and support sold by Cool Smart. By accepting delivery of the products described on that invoice, Customer agrees to be bound by and accepts these terms and conditions.
These terms and conditions apply:
– Unless the customer has signed a separate formal purchase agreement with Cool Smart, in which case the separate agreement shall govern
– Unless other Cool Smart standard terms apply to the transaction
These terms and conditions are subject to change without prior written notice at any time, in Cool Smart’s sole discretion.

1. DOCUMENTS

These terms and conditions may NOT be altered, supplemented, or amended by the use of any other document(s). Any attempt to alter, supplement or amend this document or to enter an order for product(s) which is subject to additional or altered terms and conditions will be null and void, unless otherwise agreed to in a written agreement signed by both Customer and Cool Smart.

2. GOVERNING LAW

This agreement and any sales there under shall be governed by the laws of Sweden, without regard to conflicts of laws rules.

3. PRICES

Terms of payment are within Cool Smart’s sole discretion, and unless otherwise agreed to by Cool Smart, payment must be received by Cool Smart prior to Cool Smart’s acceptance of an order. Payment for the products will be made by credit card, wire transfer, or some other prearranged payment method unless credit terms have been agreed to by Cool Smart. Invoices are due and payable within the time period noted on the invoice, measured from the date of the invoice. Cool Smart may invoice parts of an order separately. Orders are not binding upon Cool Smart until accepted by Cool Smart. Any quotations given by Cool Smart will be valid for the period stated on the quotation. Customer agrees to pay interest on all past-due sums at the highest rate allowed by Sweden law. Non respect of an expiry automatically involves payment of all owed amounts.

4. SHIPMENT

Separate charges for shipping and handling will be shown on Cool Smart’s invoice(s). Unless Customer provides Cool Smart with a valid and correct tax exemption certificate applicable to the product ship-to location prior to Cool Smart’s acceptance of the order, the Customer is responsible for sales and all other taxes associated with the order, however designated, except for Cool Smart’s franchise taxes and taxes on Cool Smart’s net income. If applicable, a separate charge for taxes will be shown on Cool Smart’s invoice.

5. DELIVERY PERIODS

They are given as an indication. Possible delay does not give the right to the Customer to cancel the order, to refuse the goods or to claim damages.
Cool Smart is automatically released from any engagement of relative time and can expressly suspend it:
– if agreed terms of payment would not be observed by the customer
– if technical information to be provided by the customer would not be received at the appropriate time
– in out of hand situations , such as: social conflicts, epidemic, war, requisition, fire, flood, important reject of sets during manufacturing, interruption or delay of transportation or other cause involving total or partial unemployment within Cool Smart or his suppliers.

6. TITLE – RISK OF LOSS

Title to products passes from Cool Smart to Customer on shipment from Cool Smart’s facility. Loss or damage that occurs during shipping by a carrier selected or not by the Customer is Customer’s responsibility. Title to software will remain with the applicable licensor(s).

7. WARRANTY

The period of warranty is 24 months from the date of shipment (unless otherwise specified).
Provided that the CLIENT has properly used the Products and maintained them in good conditions Cool Smart warrants that the hardware products to be delivered hereunder, if properly used and serviced, will be free from defects for Twenty Four (24) months following date of shipment. This warranty excludes the Tag’s battery and doesn’t cover the cases where the RFID Active tag’s lifecycle would be inferior to the warranty period due to specific user-defined settings, like very short emission cycle of Tag’s ID frame.
Cool Smart warrants Cool Smart hardware Products against defects in materials and workmanship.
Cool Smart warrants that Software will not fail to execute its programming instructions due to defects in materials and workmanship when properly installed and used on the Device designated by Cool Smart.
Cool Smart does not warrant that Software will operate in hardware and software combinations selected by Customer, or meet requirements specified by Customer. Cool Smart does not warrant that the operation of Products will be uninterrupted or error free.
If Cool Smart receives notice of defects or non-conformance to hardware Specifications, or substantial non-conformance to Cool Smart owned standard Software Specifications during the warranty period, Cool Smart will, at its option, repair or replace the affected Products. If Cool Smart is unable, within a reasonable time, to repair, replace or correct a defect or non-conformance in a Product to a condition as warranted, Customer will be entitled to a refund of the purchase price upon prompt return of the Product to Cool Smart. Customer will pay expenses for return of such Products to Cool Smart. Cool Smart will pay expenses for shipment of repaired or replacement Products. Cool Smart does not warrant any third party Products or Support even if included with other Cool Smart Branded Products or Support. Furthermore, Cool Smart provides all such third party Products and Support AS IS. However, the original manufacturers or suppliers may provide their own warranties as specified in the documentation accompanying such third party Products and Support.The above warranties do not apply to defects resulting from:
– improper or inadequate maintenance by Customer
– Customer or third party supplied software, interfacing or supplies
– unauthorized modification
– improper use or operation outside of the Specifications for the Product
– abuse, negligence, accident, loss or damage in transit
– improper site preparation or
– unauthorized maintenance or repair.
THE ABOVE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS EXPRESSED OR IMPLIED. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, Cool Smart SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENT.

8. RETURN POLICIES

Cool Smart products that are purchased directly from Cool Smart by a Customer may be returned by Customer in accordance with Cool Smart’s warranties in effect on the date of the invoice.

9. PRODUCTS

Cool Smart’s policy is one of on-going product update and revision. Cool Smart may revise and discontinue products at any time.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Cool Smart does not accept liability beyond the remedies set forth herein, including any liability for products for any reason. Cool Smart will not be liable for lost profits, loss of business or other consequential, special, indirect or punitive damages, even if advised of the possibility of such damages, or for any claim by any third party except as expressly provided herein.

11. ARBITRATION

Any claim, dispute or controversy (whether in contract, tort, or otherwise, whether pre-existing, present or future, and including statutory, common law, intentional tort and equitable claims) against Cool Smart, its agents, employees, successors, assigns or affiliates (collectively for purposes of this paragraph, “Cool Smart”) arising from or relating to this Agreement, its interpretation, or the breach, termination or validity thereof, the relationships which result from this Agreement (including, to the full extent permitted by applicable law, relationships with third parties who are not signatories to this Agreement), Cool Smart’s advertising, any related purchase, including the validity of this arbitration clause shall be resolved exclusively and finally by binding arbitration administered by the « Swedish Courts  » of Cool Smart Head Office.

12. ACCEPTANCE

By ordering any product from Cool Smart, either by email, mail or facsimile, the customer agrees to be bound by these Terms and Conditions of Sale.